NajduZboží.czÚvod »Konzervanty» 96% kosmetický líh 50ml


        

96% kosmetický líh 50ml

denaturovaný s bitrexem

akce

skladem

 

Číslo produktu: 7356
Volba eko balení:
naše cena bez DPH : 23,97 Kč (0,93 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
29,00 Kč (1,13 EUR)

do košíku:
  ks  

Popis produktu

Jemný líh 96% denaturovaný bitrexem. Vhodný na parfémy, francovky, toaletní a kolínské vody. Tento líh není určen v žádném případě pro konzumaci!

Není určeno pro vnitřní užití. Určeno k dalšímu zpracování. Uchovávejte v suchu.

Čisté množství 50ml. Balení: Lahvička s víčkem a pojistkou

Minimální trvanlivost do 10-2018

Země původu:ČR

Nepožívat vnitřně!
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Vysoce hořlavý.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Dodavatel: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

POZOR !!!!!!  Tento líh není určen pro vnitřní užívání a není vhodný pro ústní kosmetiku  !!!!!!!

 

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P303+P361+P353
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud, nebo prášek, nebo speciální
pěnu podle charakteru požáru.
P370+P378
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu!.

Komentáře

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgPůvod lihuimgAnnaimg09.02.2018 18:56
MDRjOG