Vybírejte tadyÚvod »Přírodní mentol» Mentol přírodní 10g


        

Mentol přírodní 10g

skladem

 

Menthol

naše cena bez DPH: 43,48 Kč (1,61 EUR)

naše cena s DPH(15 %): 50,00 Kč (1,85 EUR)

Nákupem získáte 1 bod


do košíku:
  ks  
Číslo produktu: 7158

Popis produktu

Obsahuje: Mentol přírodní, Hexahydrothymol, 2.isopropyl-5-methylcyklohexan-1-ol
Přírodní mentol krystalický, čistá přírodní silice

Určeno k dalšímu zpracování.

H315 - Dráždí kůži. H318 - způsobuje vážné poškození očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li  nutná lékařská pomoc, mnějte po ruce obal
nebo štítek výrobku. P102 - uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/
par/aerosolů.P280 - Používejte ochranné pracovní
pomůcky. P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ  OČÍ: Několik
minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou.li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  Pokračujte
ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah/obal
odnesením do separovaného odpadu.

Čisté množství 10g.

Výrobce: Essential.cz, Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

OGQ5NWQ5Nj